من میگیرمش, سپس, که ایمانی در عیسی

من میگیرمش, سپس, که کفر در عیسی (نه ایمان به عیسای) یک چرخش به دور از عیسی به منظور به دنبال رضایت در چیزهای دیگر. و اعتقاد به عیسی به عیسی برای رضایت از نیازهای ما و آرزوهای ما.

اعتقاد است که عمدتا به توافق با حقایق در سر نمی; آن است که عمدتا اشتها در قلب که fastens بر عیسی برای رضایت. [عیسی می گوید,] او که می آید به من باید گرسنگی نیست و او که به من ایمان هرگز تشنه!'

جان پایپر