म यो लिनुहोस्, त्यसपछि, त्यो Unbelief येशूले

म यसलाई लिन, त्यसपछि, येशूले त्यस unbelief (नहीं येशूमा विश्वास) अन्य कुरामा सन्तुष्टि खोज्न क्रममा येशूले एक दूर मोड़ गर्न. र येशूमा विश्वास हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो longings को सन्तुष्टि लागि येशूलाई आउँदै छ.

विश्वास टाउको मा तथ्य मुख्य रूप सम्झौतामा छ; यो मुख्य रूप जो येशू सन्तुष्टि लागि fastens हृदयमा एउटा भोक छ. [येशू भन्नुहुन्छ,] 'जसले मलाई आउँछ भोक छैन र मलाई विश्वास गर्ने उहाँले तिर्खा कहिल्यै हुनेछ!'

यूहन्ना Piper