I Tora It, Zvadaro, Kuti Kusatenda In Jesu

I uzvitore, ipapo, kuti kusatenda muna Jesu (NOT muna Jesu) ndiko ufuratire Jesu vatsvake kugutsikana mune zvimwe zvinhu. Uye vanodavira muna Jesu ari kuuya kuna Jesu nokuda waguta zvatinoda uye zvedu zvishuvo.

Kutenda hakusi kunyanya sungano chokwadi mumusoro; zviri sezororo kudya mumwoyo iyo fastens musi Jesu kugutsikana. [Jesu anoti,] 'Anouya kwandiri haangatongovi nenzara, uye ani naani anotenda kwandiri haangatongovi nenyota!'

John Piper