Tôi lấy nó, Sau đó, Đó là sự không tin nơi Chúa Giêsu

tôi lấy nó, sau đó, mà không tin vào Chúa Giêsu (KHÔNG tin vào Chúa Giêsu) là một quay đi từ Chúa Giêsu để tìm kiếm sự hài lòng trong những thứ khác. Và NIỀM TIN trong Chúa Giêsu đang đến với Chúa Giêsu để thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi và khát vọng của chúng tôi.

Tín ngưỡng không phải chủ yếu là một thỏa thuận với các sự kiện vào đầu; nó chủ yếu là một sự thèm ăn ở trung tâm mà thắt vào Chúa Giêsu cho sự hài lòng. [Chúa Giêsu nói,] 'Ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta thì không bao giờ khát!'

John Piper