Ndiya Take It, ngelo xesha, Loo engakholwayo uYesu

Ndi yi, ngelo xesha, ukuba engakholwayo uYesu (Abakholelwa kuYesu) na ekuphambukeni uYesu ukuze bafune ulwaneliseko kwezinye izinto. Nokukholwa uYesu esiza kuYesu ngenxa ngokwanelisa iimfuno zethu iminqweno yethu.

Nkolelo ayisekelwanga ikakhulu isivumelwano ngobunyani entloko; ke isikakhulu ndibawele entliziyweni leyo wasiqinisa kuYesu ulwaneliseko. [uYesu uthi,] 'Lowo uzayo kum, akasayi kulamba; lowo ukholwayo kum, akasayi kunxanwa naphakade!'

John Piper