តើអ្វីជាការកើនឡើងអំពីសៀវភៅ?

ប្រជាជនបានសួរថាដំណើរទស្សនកិច្ចអ្វីដែលសៀវភៅថ្មីរបស់គាត់គឺអំពី. នៅទីនេះលោកកំពុងនិយាយអំពីយ៉ាងខ្លីថា. អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសៀវភៅនៅ Risebook.tv

ការចែករំលែក

1 ការអត្ថាធិប្បាយ