The Lives Beautiful pamusoro Unborn

Rwendo Lee riri "Beautiful Life” kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.

rwiyo wandakatanga akanyora kwangu Album zvikuru ichangopfuura, “The Life Good” aiva rwiyo inonzi "Upenyu Hwakanaka.” Vachishuva Mwari akandibvunza pamusoro kuti rwiyo wangu mwoyo shure payo. Heunoi yavo Blog yose romukova.

Uye pano ndiwo acho kuti rwiyo, iyo ine V. Rose:

haka:
Beautiful Life Inside
Kurarama Moving Kufema
Saka Regai Hope Simuka
Mwari aiziva zvaakanga achiita
Apo Akapa
Beautiful Beautiful Life

ndima 1:
hanzvadzi Dear, Ndinonzwa nzvimbo iwe panguva
Ndinoziva haina hapana nyore Kumbonetswa achipfuura kuti
Pane mwana mudumbu mako, asi iwe hauna kuedza kuita kuti
Ungave kutora shure zvose kana waiziva kuti, asi iwe hauna kuva chinotiudza kuti
Kuti nguva nemukomana wako, kuti kunonoka usiku
Kana wafunga akanga achiita rudo, kuti iwe aizoita upenyu
Zvino zviri kunzwa tsvete, murume haina kufanana
Hauna upenyu, fura, nguva chaizvo hazvina kunaka
Havagoni zvikuru kukuudzai kuti ndinonzwisisa marwadzo enyu
Asi ndinoziva haufaniri kunzwa mwoyo uye kunyara
Uye ndinoziva kuti mwana ari mudumbu haasi mutambo
Ane mwoyo urove, iye Kumbonetswa kukura zvishoma pfungwa
Iye hwaibva amai vake, Mwari anotoziva zita rake
Uri vakaitwa nomufananidzo waMwari uye kuti mwana mumwe chete, kumupa upenyu

haka:
Beautiful Life Inside
Kurarama Moving Kufema
Saka Regai Hope Simuka
Mwari aiziva zvaakanga achiita
Apo Akapa
Beautiful Beautiful Life
Beautiful Beautiful Life
Paakapa
Beautiful Beautiful Life
Beautiful Life
Regai Urarame

ndima 2:
hama inodikanwa, Ndinoziva imi pamwe ndokutorwa takarivara
By kuti mbeu yake dumbu, saka mwoyo wako kurwadza kuti zvakaoma
Kunzwa vakavharirwa, kufanana vasungwa vakapfigirwa iwayo
Maoko chagadzirisika, asi iwe haufaniri Wanna kutora makadhi avo
Homie chichiita, uye funga pamusoro kusarudza
Kuti mwana ari mudumbu rake, iye haasi ndanyanya inzwi
Saka zvechokwadi anofanira baba vake, amude uye farai
Iye chikomborero kubva kuna Jehovha, iye hazvidi kuti aparadzwe
Regai kumusiya amai, Kumuda uye kutsigira kwake
Ari kurwadziwa zvino zvakare, iye anoda munhu ikoko nokuda kwake
Asi musaita kuti vatadzire wako mwana musikana, mupenyu mudumbu
'Nokuti homie unenge achitarisa ake zvakanaka nokukurumidza,
Hey usaswedera kwandiri zvakaipa, tarisa Ndinobvumirana kuti tinofanira kupa vakadzi kodzero
Asi kuti anoenda vakadzi vasati zvakare, avape upenyu!

haka

ndima 3:
Vadikanwi shamwari, Ndinoziva izvi kunge achirwadziwa
Nokuti avo imi vanoda ungadai akapa mwana kuzvarwa
Asi zviri kunonoka zvino, Nokuti mwana wenyu hakusi kumativi
Ndinoziva zvichirwadza wako pokupedzisira, kuti mhosva yairema iwe pasi
Asi ndine Good News uye vamwe kupodzwa wako unotema
Kristu Jesu akauya, Iye akaburuka paNyika
Asi iye haana kuuya vanhu vakanaka kana kunyange chete
Akauya munyika chete vatadzi sesu
Saka into Ari chaizvo neshungu kana tikawana mwana wacho upenyu
'Achaita Kuti Iye akavaita, asi iye akauya kuzotiponesa kubva dambudziko redu
Akauya chiedza rinopenya kuti Aikwanisa kutiponesa kubva kwedu usiku
Iye erases zvose nyadzi, homie Anogona kutiita zvakanaka
Kupupura uye kutenda naIye akabhadhara mutengo yako
Akafa panzvimbo yako, pane kukanganwirwa panguva muchinjikwa, Anogona kutipa upenyu

haka

zambuko:
Usatya
Mwari pachake akakupai upenyu
Iye uzovapo chaipo, Ipapo, Ipapo

mugove

5 mashoko

 1. Diddleymommapindura

  This is so amazing. I sit here tonight the sister of an aborted sibling. For years my Momma struggled with the fact that she had taken this child’s life. Until Jesus found her in her darkest hour, she could never feel wholly at peace. Now that Jesus is her Lord, she is completely made new. Now she is proclaiming His goodness and forgiveness to other ladies who have made the decision to abort their children.
  I am a single mom myself. Your song really struck my heart deeply. Thank you for all you do! Praying for you always!

 2. Humdaddypindura

  Love rwiyo urwu. It was a totally great reminder for me to keep praying that God would end abortion in America, but also that we need to encourage young women and men in tough situations and not push them away as they struggle with the idea of being parents. Thank you for such an encouraging song!

 3. Sarahpindura

  Trip lee thank you for this song it’s so beautiful it brings me to tears. Children are a gift it may take 9 months of hard times to see the gift , oh but it’s so worth it. Thank you for this song.