ដំណឹងល្អនៅក្នុង 2 នាទី

តើអ្វីដែលដំណឹងល្អ? ពី បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ នៅលើ វីមេអូ.

ឈុតមួយផ្សេងទៀតពីការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយ បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ. ពួកគេបានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំអាចរ៉េបដំណឹងល្អនៅក្នុង 2 នាទី. នេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្ញុំ

ការចែករំលែក

5 យោបល់