റോബോട്ട് ചിന്തകൾ

യാത്രയുടെ ലീ റോബോട്ട് ആണോ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഓൺ വിലകളും.

ഒരു സമീപകാല അഭിമുഖത്തിൽ, ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ സംഗീതം കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, യന്തമനുഷന് നിന്ന് നല്ല ജീവിതം

ഓഹരികളും

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ

  1. Sharifa Lawsonമറുപടി

    I’ll be 21 ലെ 11 days and I’ve always been the popular girl. This song goes so hard for me. I’ve always felt like I know there are othercooldisciples on this earth. And it only makes sense to be set free. I love my life much more now that Jesus is Lord than when I was controlled by the drugs, sex the money and all the sin. I’m so happy you made this record. It’s ridiculous!!! You couldn’t have written it any better. I do plan to do a routine to it. I’m gonna make it my ringtone. Can’t wait to hear more.