njanji 1: simuka

haka:
Nhasi Ndiyo zuva apo isu tose vosimba
Mbambo wangu aenda saka tarisai ndiuye mupenyu
Together isu urwe uchipfuta nhema
Uye ikozvino kuti ini ndakawana mapapiro angu ndakagadzirira kuenda
simuka, isu tose kuwedzera
Oh o o
Tese simukai
Oh o o
Nhasi Ndiyo zuva
simuka

ndima 1:
Kusimudzira Ndiri shure kuzvirumbidza pamusoro pamakwara izvi zvakafanana
Ndiri kupenga panguva no, kuti shure slap mics
Chiregera akarangarira chokwadi handina kumbobva ndiri hype
Teerera zvakanaka iwe hauna gotta kwandiri kaviri
Ndiri pano, Ndiri pano kuti kudada naye akafanana ndiri kuzivikanwa
Nepo vabereki gwiridza I'ma wazviita
Mwari wangu haasi asina ngano, 'Kukonzera iye chaiye, iye chaiye
Zvino nyaya waswedera
Ndinoziva akagadzira, iye kupfuura vezvikepe vanobhururuka mumakore iye yakagadzirirwa nemaoko ake
Ndiri kunyora kukutaurira upenyu iri nokupenya mugango
apo tinoda cryer isu sei I'ma pamudyandigere kuudza kuti simuka umire?
Check zvirongwa vad
dude My, kuti guva haisi musha wako
Chikonzero imi muri pevhu nzira yakarebesa
Matanhatu zvakadzama aine musi ibwe renyu
All vanoti, "Mukomana uyu aenda"
Handeyi nazvo, regai iwe Wanna kuenda kumba?
Regai iwe Wanna kuva kupfuura aud?
Unoziva kuti uri kudiwa uye uri kuvazivisa?
Tose vatasve isiri divi
Asi isu vachirova pachipfuva dzedu panguva isiri Guy
"Hatidi Mwari tinoda"
Tinogona kutaura izvozvo nemiromo yedu, asi isu kuita hwedu hwose
Ndicho noushingi inhema, ndiye Wokumusorosoro hapana pedyo, isu tose kufa
John 5:28,29, mutongi ari pano!
simukai All

haka

mugove

6 mashoko

 1. Simonpindura

  Ndinoda ichi rwiyo uye zvose nziyo! Mwari akakupa chipo hakuna chakavanzika zviri okupedzisira uye muri kutungamirira vanhu kuti munhu anopa upenyu! Ndicho chinhu chakanaka nekuti nguva vari gonna kuwana pusa, asi hapana chinogona kutimisa kana isu simuka.

  Iwe neni vanosimbisa mune akaidza angu ose! #116

 2. eliassimbeyepindura

  avo vane simba mashoko murume am kubva Zambia uye pano nziyo zvakaoma kukopa unofanira kushanda nesimba kurera mari kuti download.so Ini zvakaoma kushandira week.anyway pashure ini anofudza album kwaiva kufira zviripo.

 3. Morganpindura

  ndiri 14 uye wokwaEfremu vachiri akasendamira ndiani uye chii Mwari,uye kana ari chaiye kana kwete. Ndinoziva pazera rangu vose chokwadi, asi Ndinoda kuva nechokwadi. rwiyo urwu yakandibatsira kuziva kuti handirevi kuva hainyatsozivikanwi zvakare nekuti wakaita zvinhu zvakawanda kwandiri uye handina kuva negakava.

 4. Oluwafemipindura

  Trip Lee chakakura kurudziro kwandiri. How ndinoda kusangana nemi nerimwe zuva murume. Vanhu OVA hir achindiudza tinotarisira uye kuita zvakafanana. Uri mudziyo simba akadaro mumaoko aMwari. Mwari vakuropafadzei mukoma!