ඇයි මම පොත ලිව්වේ

මෙම පොත පිළිබඳව ඔක්තෝබර් නිකුත් 1, නමුත් ඔබ දැන් ඇණවුම් පෙර එය කළ හැකි මෙහි.

කොටස්

2 අදහස්