سهام

2 نظرات

  1. میشلپاسخ

    تشکر از شما برای این فیلم تشویق. بنابراین فوق العاده را برای وزارت خود را سپاسگزار و وزارت دیگران مثل شما با استفاده از استعدادهای خدادادی خود را برای شکوه و عظمت او. دعا برای شما و خانواده تان!

  2. W. لین شرقپاسخ

    چی?! هیچ کس هنوز اظهار نظر کرده است? اجازه دهید من فقط می گویند پس از آن که من او را دوست دارم. یک مرد شگفت انگیز از خدا.