സുവിശേഷത്തിൽ 2 മിനിറ്റുകൾ

സുവിശേഷം എന്താണ്? നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഓൺ വിലകളും.

എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലിപ്പ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഭയത്തോടെ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു 2 മിനിറ്റ്. ഇത് എന്റെ ശ്രമമായിരുന്നു

ഓഹരികളും

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ