මම එය ගෙන, ඉන්පසු, යේසුස් බව අවිශ්වාසය

මම ඒක, එවිට, ජේසුස් වහන්සේ තුළ බව අවිශ්වාසය (ජේසුස් වහන්සේ තුළ විශ්වාස නැති) එය අනෙකුත් දේවල් තෘප්තිය සොයා ගැනීම සඳහා යේසුස් ඉවතට හැරෙමින් සිටියි. ජේසුස් වහන්සේ විශ්වාසය අපේ අවශ්යතා සහ අපගේ ආශාව තෘප්තිමත් යේසුස් වෙත එන්නේ.

විශ්වාසය හිස කරුණු සමග ගිවිසුමකට ප්රධාන වශයෙන් නොවේ; එය ප්රධාන වශයෙන් තෘප්තිය යේසුස් fastens වන සිත තුළ ආහාර රුචිය වේ. [යේසුස් කියනවා,] 'මට එන ඔහු මට විශ්වාස කරන කුසගින්න හා ඔහු පිපාස කවදාවත් ය ෙන!'

ජෝන් Piper